Váš prohlížeč je velice zastaralý a nebudete moci využívat plnou funkcionalitu webu. Jestliže se chcete zůčastnit aukcí, prosím aktualizujte svůj webový prohlížeč a nebo si nainstalujte jiný z rodiny moderních prohlížečů. Děkujeme za pochopení.

Podmínky fotoaukce

Potvrzení o příhozu - Fyzická osoba Potvrzení o příhozu - Pravnická osoba

Všeobecné podmínky elektronické aukce ŠANCE PRO DĚTI („Všeobecné podmínky“)

Tyto Všeobecné podmínky upravují podmínky a pravidla konání elektronické charitativní aukce ŠANCE PRO DĚTI („Aukce“).

Pořadatelem Aukce je společnost Thomson Reuters Czech Republic s.r.o., Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 832/19, PSČ 11000, IČ: 62917552 („Pořadatel“). Pořadatel pořádá tuto charitativní Aukci výhradně k dobročinným účelům, bez nároku na zisk, a to jednorázově, mimo svou běžnou obchodní a podnikatelskou činnost.

Cílem Aukce je získat od jejích účastníků charitativní dary („Charitativní dar“) pro dětské domovy nebo jiné dobročinné osoby a organizace („Příjemci darů“), které Pořadatel zveřejní na Internetových stránkách Aukce před zahájením Aukce. Účastníci Aukce budou moci v rámci Aukce nabízet Charitativní dary u jednotlivých fotografií fotoreportérů a spolupracovníků agentury REUTERS, k nimž Pořadatel vykonává v nezbytném rozsahu majetková práva („Fotografie“). Nabídka charitativního daru učiněná prostřednictvím příhozu ke konkrétní fotografii v rámci Aukce bude představovat závaznou neodvolatelnou nabídku darování finanční částky ve výši učiněného příhozu některému z Příjemců darů, jehož dle celkového výsledku Aukce vybere Pořadatel. Účastník přijetím těchto všeobecných podmínek bere na vědomí, že konkrétní Příjemce jím nabídnutého Charitativního daru bude vybrán Pořadatelem nezávisle na Účastníkovi. Nabídka Charitativního daru v rámci Aukce bude zároveň představovat nabídku na uzavření darovací smlouvy s Pořadatelem na danou Fotografii. Pořadatel uzavře darovací smlouvu s účastníkem, který nabídl u Fotografie nejvyšší Charitativní dar.

Aukce probíhá v elektronické formě a je přístupná bez omezení všem zájemcům, kteří se k Aukci zaregistrují v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami na internetové stránce www.sanceprodeti.cz („Internetové stránky Aukce“).

Článek I. Účast na Aukci

1. Aukce probíhá v elektronické formě prostřednictvím elektronické aplikace vytvořené pro účely Aukce, tedy ve virtuálním prostředí přístupném pomocí sítě Internet („Elektronická aplikace“).

2. Elektronická aplikace je volně přístupná na Internetových stránkách Aukce, a v jejím rámci je možno prohlížet náhledy Fotografií, u nichž je možné nabízet v rámci Aukce Charitativní dary.

3. Aukce se mohou účastnit fyzické a právnické osoby, které se zaregistrují k Aukci v souladu s čl. I/4 těchto Všeobecných podmínek („Účastníci“). Podmínkou účasti fyzické osoby je dosažení věku 18 let, podmínkou účasti právnické osoby je její zastupování nebo jednání jejím jménem k tomu oprávněnou osobou. Pořadatel si vyhrazuje právo jednotlivého Účastníka z Aukce vyloučit, pokud zjistí, že nesplňuje podmínky uvedené v tomto čl. I/3 těchto Všeobecných podmínek.

4. Registrace k Aukci spočívá ve vyplnění registračního formuláře fyzické, resp. právnické osoby, a to nejméně v rozsahu povinných identifikačních údajů, poskytnutí souhlasu ke zpracování osobních údajů pro účely Aukce a poskytnutím souhlasu s těmito Všeobecnými podmínkami po jejich přečtení („Registrace“). Účastník odpovídá za správnost a aktuálnost všech údajů uvedených v registračním formuláři, a to po celou dobu trvání Aukce. Jakékoli nesprávnosti těchto údajů, zejména kontaktů, jdou plně k tíži Účastníka. Po Registraci bude Účastníkovi přiděleno identifikační číslo a může se přímo účastnit Aukce, tj. nabízet v jejím rámci u jednotlivých Fotografií Charitativní dar a tím činit návrh na uzavření darovací smlouvy na Fotografie s Pořadatelem.

Článek II. Předmět Aukce

1. Předmětem Aukce jsou jednotlivé Fotografie, o jejichž získání Účastníci usilují nabízením Charitativních darů. Nabídkou Charitativního daru v Aukci činí Účastníci Pořadateli nabídku na uzavření darovací smlouvy na předmětnou Fotografii a zároveň činí nabídku na poskytnutí Charitativního daru některému z Příjemců darů v nabízené výši, a Pořadatel se zavazuje darovat Fotografii za podmínky, že Charitativní dar bude řádně poskytnut, tj. připsán na bankovní účet Pořadatelem určeného Příjemce daru v souladu s čl. IV/3 těchto Všeobecných podmínek.

2. Pořadatel daruje Fotografie v materiální podobě (tedy hmotné věci). Fotografie budou mít různé velikosti, jejichž specifikace bude uvedena u každé Fotografie u jejího náhledu v rámci Elektronické aplikace, přičemž všechny Fotografie budou v hliníkovém rámu.

3. Přesná identifikace, popis, jméno autora a náhled konkrétních Fotografií, u nichž je možno nabízet v rámci Aukce Charitativní dary, je volně dostupný v Elektronické aplikaci.

4. Pořadatel odpovídá za to, že:

  • Fotografie uvedené v Aukci odpovídají popisu uvedenému v Elektronické aplikaci,
  • vykonává k Fotografiím v potřebném rozsahu majetková práva a je oprávněn udělit Účastníkovi licenci či podlicenci k užití Fotografií,
  • nic nebrání tomu, aby se Účastník v případě uzavření darovací smlouvy s Pořadatelem stal vlastníkem rozmnoženiny vybrané Fotografie. Ohledně autorských práv platí ustanovení článku VI těchto Všeobecných podmínek.

Článek III. Průběh Aukce

1. Aukce se mohou přímo účastnit, tedy činit nabídky na poskytnutí Charitativního daru, pouze Účastníci, kteří se k Aukci řádně registrovali (ve smyslu článku I/4 výše).

2. Aukce probíhá prostřednictvím elektronické licitace o výši Charitativních darů („Licitace“), v rámci níž činí Účastníci u jednotlivých Fotografií příhozy, které představují nabízenou výši Charitativního daru („Příhoz“). Příhoz představuje nabídku ze strany Účastníka ve smyslu § 1731 a 1732 občanského zákoníku na uzavření darovací smlouvy na finanční částku ve výši Příhozu s Příjemcem daru vybraným Pořadatelem a zároveň nabídku na uzavření darovací smlouvy na předmětnou Fotografii s Pořadatelem v souladu s čl. IV těchto Všeobecných podmínek („Darovací smlouva“).

3.Licitace bude probíhat od 17. května ve 12:00 hodin, do okamžiku ukončení Aukce, který může pro každou Fotografii nastat samostatně („Okamžik ukončení Aukce“). Od okamžiku zahájení Licitace jsou přijímány Příhozy Účastníků.

Nejsou-li splněny podmínky uvedené dále v tomto odstavci, je Okamžik ukončení Aukce pro všechny Fotografie stanoven na den 1.6.2017 ve 12:00 hod. Pokud však dojde k účinnému Příhozu v souladu s článkem III/5 níže v průběhu posledních pěti (5) minut před původně stanoveným Okamžikem ukončení Aukce, posouvá se Okamžik ukončení Aukce u předmětné Fotografie tak, že tento okamžik nastane pět (5) minut po okamžiku provedení posledního účinného Příhozu u dané Fotografie. K posunutí okamžiku ukončení Aukce může podle předchozí věty dojít i opakovaně. Aukce však bude ukončena nejpozději dne 1.6.2017 v 16:00 hod („Skončení Licitace“).

Výše uvedené posunutí Okamžiku ukončení Aukce u kterékoliv Fotografie způsobí rovněž stejné posunutí Okamžiku ukončení Aukce u všech Fotografií, u nichž nedošlo k žádnému Příhozu po celou dobu Licitace.

Aktuálně platný Okamžik ukončení aukce bude u příslušné Fotografie zobrazen v Elektronické aplikaci.

Pořadatel si dále vyhrazuje právo posunout Okamžik ukončení Aukce u všech nebo u některých Fotografií v případě okolností mimo kontrolu Pořadatele, které by znemožnily řádný průběh nebo ukončení Aukce v původně ohlášeném termínu. Doba posunu Okamžiku ukončení Aukce bude stanovena v návaznosti na konkrétní vzniklou situaci, bude činit minimálně 24 hodin a bude zobrazena v Elektronické aplikaci tak, aby byly zajištěny rovné podmínky pro všechny Účastníky Aukce.

4. Nejnižší hodnota Charitativního daru, který může být v rámci Aukce u jednotlivých Fotografií nabídnut, činí 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) ), pokud Pořadatel nestanoví u konkrétních Fotografií vyšší částku („Počáteční dar“).

5. Účastník, který má zájem učinit u konkrétní Fotografie nabídku na poskytnutí Charitativního daru, vybere v Elektronické aplikaci příslušnou Fotografii a po zahájení Licitace prostřednictvím elektronického formuláře zadá do systému Elektronické aplikace svůj Příhoz, obsahující zejména návrh výše Charitativního daru, která musí být v celých stokorunách a musí dosáhnout alespoň výše Počátečního daru.

Každý další Příhoz musí být o alespoň 500,- Kč (pět set korun českých) vyšší než dosud nejvyšší účinný Příhoz u příslušné Fotografie, pokud Pořadatel nestanoví u takové Fotografie vyšší částku. V případě posunutí Okamžiku ukončení Aukce z důvodu Příhozu v posledních pěti (5) minutách před Okamžikem ukončení Aukce, musí být každý další Příhoz u dané Fotografie alespoň o 1.000,- Kč (tisíc korun českých) vyšší než dosud nejvyšší účinný Příhoz, pokud Pořadatel nestanoví u takové Fotografie vyšší částku.

Příhoz Účastníka je závazný a nemůže být odvolán do 15 dnů od Skončení Licitace.

6. V Elektronické aplikaci se u každé Fotografie automaticky zobrazuje aktuální hodnota nejvyššího nabídnutého Charitativního daru, která je rovna naposled učiněnému Příhozu (dále jen „Nejvyšší nabízený dar“) a Okamžik ukončení Aukce.

7. Při Příhozu přesahujícím částku 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) („Vysoký Příhoz“) si Pořadatel vyhrazuje právo Účastníka kontaktovat na telefonním čísle uvedeném při Registraci, a to za účelem ověření jeho totožnosti. V rámci tohoto telefonického kontaktu může Pořadatel rovněž po Účastníkovi požadovat písemné potvrzení Příhozu dle čl. III/8 těchto Všeobecných podmínek, kdy Pořadatel Účastníkovi zároveň odešle písemnou výzvu k potvrzení Příhozu na faxové číslo nebo e-mailovou adresu Účastníka uvedenou při Registraci („Písemná Výzva“).

Pokud Pořadatel učiní Písemnou Výzvu dle bodu III/7 těchto Všeobecných podmínek, je Účastník povinen nejpozději do 1 kalendářního dne od odeslání Písemné Výzvy Pořadatelem, odeslat Pořadateli kopii vlastnoručně podepsaného písemného potvrzení Příhozu, jehož vzor mu byl Pořadatelem zaslán v rámci Písemné výzvy a které je rovněž možné stáhnout na adrese www.sanceprodeti.cz/podminky-fotoaukce, a to e-mailem na adresu prague.reception@thomsonreuters.com, („Potvrzení Příhozu“), V případě, že Účastník tuto povinnost nesplní, nebo pokud se Pořadateli nepodaří Účastníka kontaktovat na kontaktech uvedených při Registraci, ztrácí Vysoký Příhoz veškeré účinky a hledí se na něj, jako by nebyl nikdy učiněn. Každé další Potvrzení Příhozu téhož Účastníka přitom ruší účinky předchozího Potvrzení Příhozu.

9. Pořadatel přijme Příhoz, jakožto návrh na uzavření darovací smlouvy na Fotografii, toho Účastníka, který do ukončení Licitace nabídl účinně prostřednictvím Elektronické aplikace nejvyšší Charitativní dar, tedy toho Účastníka, jímž navržený Charitativní dar představuje Nejvyšší nabízený dar v Okamžiku ukončení Aukce u konkrétní Fotografie. Pořadatel si nicméně vyhrazuje právo neuzavřít Darovací smlouvu ohledně konkrétní Fotografie se žádným Účastníkem. O tom je povinen Účastníka, který učinil nejvyšší Příhoz informovat. V takovém případě se veškeré nabídky na uzavření darovací smlouvy na finanční částku ve výši Příhozu učiněného na dotčenou fotografii stávají neúčinnými.


Článek IV. Darovací smlouva na Fotografii

1. Darovací smlouva týkající se příslušné Fotografie je mezi Účastníkem a Pořadatelem uzavřena okamžikem, kdy Účastník obdrží potvrzení Pořadatele o přijetí nejvyššího Příhozu a o uzavření Darovací smlouvy („Potvrzení o uzavření Darovací smlouvy“).

2. Potvrzení o přijetí Darovací smlouvy odešle Pořadatel Účastníkovi na jeho elektronickou adresu, uvedenou při Registraci, po Skončení Licitace. Obsahem potvrzení je vyrozumění Účastníka Pořadatelem o tom, že Účastník podal nejvyšší Příhoz (nabídku Charitativního daru u konkrétní Fotografie) a že s ním je tedy uzavírána Darovací smlouva, a specifikace kterému z Příjemců darů a na jaký bankovní účet má Účastník Charitativní dar poskytnout. Potvrzení tak představuje přijetí návrhu ve smyslu § 1740 občanského zákoníku.

3. Na základě Darovací smlouvy se Pořadatel zavazuje darovat Účastníkovi předmětnou Fotografii za podmínky, že Účastník prokáže písemným potvrzením vystaveným určeným Příjemcem daru, že řádně poskytl Charitativní dar, tj. že tento Charitativní dar byl ve výši, k jaké se v rámci Aukce zavázal, připsán na bankovní účet Pořadatelem určeného Příjemce daru.

4. Účastník je povinen do 10 kalendářních dnů od uzavření Darovací smlouvy darovat na určený účet určeného Příjemce daru příslušný Charitativní dar. Příjemce daru vystaví Účastníkovi po přijetí Charitativního daru odpovídající potvrzení, které Účastník předloží Pořadateli za účelem prokázání poskytnutí daru. Po prokázání poskytnutí daru předá Pořadatel Účastníkovi Fotografii v sídle Pořadatele nebo jiným dohodnutým způsobem.

Zasláním daru ze strany Účastníka, který učinil nejvyšší Příhoz na konkrétní fotografii, na účet určeného Příjemce se všechny ostatní Příhozy na danou fotografii stávají neúčinnými.

5. Vlastnické právo k Fotografii přechází na Účastníka předáním Fotografie Pořadatelem Účastníkovi, za splnění podmínky řádného poskytnutí Charitativního daru.

Pokud Účastník neposkytne Charitativní dar určenému Příjemci daru ve lhůtě uvedené v odstavci IV/4 těchto Všeobecných podmínek, má Pořadatel právo odstoupit od Darovací smlouvy. V takovém případě může Pořadatel odeslat Potvrzení o uzavření Darovací smlouvy Účastníkovi s druhým nejvyšším Příhozem u příslušné Fotografie. Postupně a za těchto podmínek může Pořadatel uzavřít Darovací smlouvu s dalšími Účastníky, kteří učinili Příhozy u dané Fotografie.


Článek V. Osobní údaje

1. Při Registraci Účastník prohlašuje, že požadované údaje vyplnil úplně a pravdivě a souhlasí zejména se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby Pořadatele za účelem zajištění řádného fungování Aukce a informování Uživatele o výsledku Aukce, a že souhlasí s předáváním těchto osobních údajů zde uvedeným dalším zpracovatelům, tj. společnosti Onlio, a.s., a Příjemcům darů. Pořadatel prohlašuje, že má s těmito dalšími zpracovateli uzavřeny smlouvy o ochraně osobních údajů, na základě kterých se tito zavázali k respektování zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, při nakládání s těmito osobními údaji.

2. Pořadatel se zavazuje používat informace získané od Účastníků v rámci Aukce pouze za tím účelem, za jakým byly Účastníky poskytnuty. Pořadatel se zavazuje takto získané údaje neposkytovat ani jinak nezpřístupňovat za žádných okolností jiným stranám, než těm uvedeným v čl. V/1 těchto Všeobecných podmínek, a respektovat případné odvolání souhlasu s užíváním těchto údajů zaslané Účastníkem.

3. Účastník má v souladu s ust. § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na informace o zpracování svých osobních údajů, a to zejména o účelu zpracování; kategorii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování; povaze zpracování osobních údajů; nebo o případných příjemcích. Na jeho žádost je Provozovatel povinen mu tyto informace sdělit.

4. Domnívá-li se Účastník, že Provozovatel jeho osobní údaje zpracovává v rozporu se zákonem, zejména má-li za to, že osobní údaje jsou nepřesné, má v souladu s ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo Provozovatele požádat o vysvětlení a/nebo odstranění závadného stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.


Článek VI. Autorská práva

1. Autorská osobnostní práva autorů příslušných Fotografií, jejichž reprodukce tvoří předmět Aukce, nejsou pořádáním Aukce a prodejem v rámci Aukce dotčena.

2. Uzavřením Darovací smlouvy s Účastníkem Pořadatel uděluje Účastníkovi omezenou licenci, případně podlicenci, spočívající v právu užití konkrétního předmětu koupě (rozmnoženiny díla) pouze pro osobní potřebu (u fyzických osob), případně pro vlastní vnitřní potřebu (u právnických osob), nikoliv tedy k veřejnému či obchodnímu účelu (např. k dalšímu prodeji, rozmnožování, rozšiřování, pronajímání atd.), a to pouze na území České republiky.

Hodnota této omezené licence, případně podlicence, je zcela zanedbatelná a v žádném případě neodpovídá cenám, za něž jsou Pořadatelem poskytovány plné licence k uvedeným Fotografiím v rámci obchodního styku.

Článek VII. Informace o výsledku Aukce

1. Účastníci, se kterými Pořadatel uzavřel darovací smlouvu, se mohou zúčastnit slavnostního předání Fotografií. Účastníkům, kteří se slavnostního předání nezúčastní, předá Pořadatel Fotografie po vzájemné dohodě.

2. Po skončení Aukce Pořadatel uveřejní v Elektronické aplikaci zprávu, jíž bude Účastníky informovat o výsledku Aukce, výši získaných prostředků a jejich použití. Takovou zprávu může Pořadatel Účastníkům zaslat rovněž ve formě elektronické pošty. Pořadatel je na požádání povinen prokázat způsob využití získaných prostředků.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné podmínky jsou v tomto znění platné a účinné od 13.4.2015

2. Aukce není ani dražbou, ani veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu českého právního řádu.

3. Účastník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mělo nebo které by mohlo mít za následek zmaření či ztížení průběhu Aukce, včetně znemožnění, ztížení, poškození či narušení řádného fungování Elektronické aplikace.

4. Uživatelům, kteří poruší tyto Všeobecné podmínky, může Pořadatel zamezit přístup do Elektronické aplikace.


* * *